Revision

Vi vil være din nye revisor

Step 1 - Udfyld formularen

 

Kontakt os for uforpligtende tilbud og du vil samme dag modtage en telefonisk opringning og skriftlig tilbud pr. mail.

Step 2 - Modtag et gratis tilbud

Step 3 - Hent tilbud nemt & trygt

Hent tilbud eller book et møde

Fravalgt revision

Har dit selskab fravalgt revision bør du vælge os som din nye revisor, vi tilbyder dig fair revisorpriser alle små iværksættervirksomheder har råd til. Revisionen er det dyreste ved et regnskab, hvis der ikke er andre interessenter som långiver, investorer, tilskudsgivere der påkrævet et revideret regnskab bør du fravælge dette.

 

Hvorfor fravælge revisionen, der er kun en grund og den er økonomisk og de fleste iværksættervirksomheder mangler altid penge, derfor er det nærliggende at fravælge revisionen og spare de penge, det handler jo om at virksomhedsejeren reelt ikke føler at tilvalg af revision giver value for money.

 

Hermed ikke sagt at fravalg revision er et bedre produkt, det er jo et mere skrabet produkt når man kigger på den revisorbistand der ydes, fravalgt revision er barberet ned til minimum af revisor bistandens art og derfor bør det ses ud af en sammenhæng og samtidig nøje vurderer hvilke behov og krav der foreligger virksomheden ved regnskabsaflæggelse.

 

Regnskabsklasse A kræver ikke tilvalg revision og ved regnskabsklasse B gælder der for fravælges af revisionen følgende (dog ikke erhvervsdrivende fonde):

 

2 af følgende 3 elementer må ikke være overskredet 2 år i træk, så opfylder selskabet ikke længere kravene.

 

- Max en balancesum på 4 mio. kr.

- Max en nettoomsætning på 8 mio. kr.

- Max et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftiget på 12 ansatte i regnskabsåret

 

Denne mulighed har hidtil kun været muligt for drift selskabet, men i 2013 gjorde erhvervsstyrelsen det muligt for Holdingselskaber også at fravælge revision. Dog gælder det er at moderselskabet holding selskabet til sammen med sine datterselskaber, altså de selskaber hvor holding selskabet ejer kapital andele i, samlet set ikke overstiger ovenstående grænser.

 

Ønsker man at selskaberne skal forblive under fravalgt revision, skal man sikre at ens revisor ved indlevering af årsregnskabet til erhvervsstyrelsen hvert år klikke af i fravalgt revisor.

 

Det er her Ødegaard Regnskab & Bogføring ApS komme ind i billedet, vi kan foretage det samme arbejde, bare til en lavere timepris end en statsautoriseret revisor eller registreret revisor.

 

Revision

 

Revisors opgave at kontrollere at årsregnskabet giver et ”retvisende billede”, om tallene i årsregnskabet har hold i virkeligheden og om virksomhed er i going concern.

Revisor skal ved revision kontrollere, om årsregnskabet indeholder alle de oplysninger, loven påkræver. Ved revision vil revisor udføre en lang række stikprøver for at sikre, at det der ligger til grund for oplysningerne i årsregnskabet er retvisende.

 

Eksempelvis skal en revisor kontrollerer et fysisk varelager for at sikre, at lageret har den værdi, ledelsen har oplyst, eller at revisor kontrollerer, at virksomheden har de penge i kassen, der er oplyst. Revision kræver at revisor kontrollen at oplysningerne i regnskabet stemmer overens med virkeligheden, udgør langt den største del af arbejdet i en revision.

 

Er en revisor ikke enig i, at bogføringen i årsregnskabet overholder reglerne eller giver et retvisende billede, skal revisor gøre opmærksom på det i regnskabet efter revisionen. Det er som regel en rigtig god ide at finde en billig revisor til revision, da revisionen godt kan gå hen og blive en dyr affære, i bedste fald er muligheden for fravalg revision, bør selskabets ledelse benytte sig af denne option.

 

Review

 

Revisors review er mindre omfattende end revision. Ved review kontrollerer revisorerne færre af de oplysninger der fremgår af regnskabet end ved revisionen. Hermed er der begrænset sikkerhed for at revisor finder fejl og usikkerheder i regnskabet, fordi analyse arbejde og kravene til kvalitetssikring er mere lempelige.

 

Revisors review består mest af forespørgsler til ledelsen og analyser af ledelsens oplysninger. Omvendt består en revision i højere grad af fysiske kontroller og eksterne bekræftelser af ledelsens oplysninger.

 

F.eks. vil revisor ved et review i højere grad tage udgangspunkt i ledelsens oplysninger om f.eks. et varelager, der udgør en stor del af virksomhedens aktiver, dette gør revisor uden at kontrollere varelageret.

 

Omvendt vil revisor ved en revision kontrollere, at lageret fysisk er til stede. De indsamlings beviser revisor indhenter inden han konkluderer på årsregnskabet, er derfor stærkere ved en revision end ved et review.

 

Udvidet gennemgang

 

Udvidet gennemgang af en ny revisor bistandsart folketinget i december 2012 vedtog, fordi man fra FSR side ønskede at indføre en ny erklæringsstandard som et alternativ til revisionen for mindre virksomheder. Den nye erklæringsstandard bygger på FSR’s forslag, der i 2009 foreslog et lovpligtigt alternativ til revision kaldet ”udvidet gennemgang”.

 

Ideen til den Udvidet gennemgang er at mindre virksomheder, der ikke har behov for de mange kontroller af regnskabsoplysningerne der sker ved en revision, kan vælge at få en udvidet gennemgang af årsregnskabet.

 

Førhen var alternativet til revisionen et review. Virksomheder og regnskabslæsere vurderer dog at sikkerheden for oplysningerne i et review er for lille. Hvis den eksterne regnskabsbrugere skal have højere sikkerhed var den eneste mulighed revisionen.

 

Den udvidede gennemgang har givet virksomheder et nyt alternativ, der i højere grad giver en større sikkerhed end et review, men en mindre grad af sikkerhed/færre kontroller end en revision, så en ny revisorbistandsart midt imellem revision og review, nemlig revisor udvidet gennemgang.

 

Den udvidede gennemgang kan anvendes som alternativ til revision allerede for 2013-regnskaberne. En beslutning om ændring af regnskabspraksis og lade årsregnskabet gennemgå efter den udvidede gennemgang i stedet for revision, kan træffes på virksomhedens ordinære generalforsamling.

 

Assistance med regnskabsmæssig opstilling

 

Assistance med regnskabsmæssig opstilling bruger en revisor når de assisterer virksomhedernes ledelse med deres faglige ekspertise til at opstille et regnskab.

Ved en assistance med regnskabsmæssig opstilling tager en revisor udelukkende udgangspunkt i det bogførte regnskab og ledelsens informationer uden at kontrollere eller revidere årsregnskabet, det betyder at hvis regnskabet indeholder fejl eller mangler vil dette formentlig ikke opdages. Når regnskabet aflægges fra revisor til ledelsen, vil revisors assistance til regnskabsmæssig opstilling være uden en dybdegående erklæring med konklusion, dog vil den formentlig indeholde en del forbehold.

 

Revisor aflægger dermed ved en assistance med regnskabsmæssig opstilling ingen sikkerhed for det retvisende billede af virksomhedens oplysninger i årsregnskabet, men revisorer assisterer blot med at opstille årsregnskabet ved assistance til regnskabsmæssigeopstilling.